Thursday, May 27, 2010

VB. Source Code :: Kotak Lampu


Source Code VB 6.0
Stop Kontak Lampu
-   Source Code dibawah ini adalah Membuat Tombol/Command Button menjadi seperti stop kontak lampu di rumah masing masing
- Langkah-Langkahnya adalah :
 1. Buat 1 Project baru dengan 1 Form, 1 Module, dan 1 Commandbutton.
 2. Copy-kan code berikut ke dalam editor form & module Tsb.
 
      //kode ini untuk di module//
 Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _ "SendMessageA" _
      (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As _
      Long, lParam As Any) As Long
      Public Const BM_SETSTATE = &HF3
      Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
      Public Const WM_LBUTTONUP = &H202
      //akhir kode untuk module//
 
//kode ini untuk di form//
      Dim blnTekan As Boolean
 
      Private Sub Command1_Click()
      If blnTekan = False Then
       Call SendMessage(Command1.hwnd, BM_SETSTATE, 1, ByVal 0&)
       blnTekan = True
       Exit Sub
      ElseIf blnTekan = True Then
      blnTekan = False
      Call SendMessage(Command1.hwnd, BM_SETSTATE, 0, ByVal 0&)
      End If
      End Sub
//akhir kode untuk form//

0 comments:

Post a Comment

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com

Lalu Lintas

pagerank